W dniu 30 listopada 2015 r. Rada Gminy Sośnie po raz pierwszy Uchwałą Nr XIX/96/2015 określiła szczegółowe warunki udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, form i zasad jej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Ustalono następujące kategorie stypendiów:

Stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy,

Stypendia artystyczne – przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki,

Stypendium sportowe – przyznawane za osiągnięcia w co najmniej jednej dyscyplinie sportu potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

Kandydat do stypendium Gminy Sośnie powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) średnia ocen za I lub II półrocze roku szkolnego poprzedzającego ubieganie się o stypendium wyniosła: 4,8 oraz uzyskała wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2) w ostatnim półroczu był finalistą konkursów przedmiotowych lub laureatem olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

3) w ostatnim półroczu był laureatem konkursów artystycznych lub zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

4) za laureata uznaje się osobę, która osiągnęła miejsce 1-3 na zawodach sportowych, konkursach artystycznych oraz olimpiadach przedmiotowych.

5) otrzymał ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej bądź z jednej części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki gimnazjum maksymalną liczbę punktów.

Wnioski o przyznanie stypendiów składać można w dwóch terminach:

1) do końca lutego danego roku kalendarzowego, uwzględniające średnią ocen za poprzednie półrocze bądź potwierdzające osiągnięcia,

2) do końca lipca danego roku kalendarzowego, uwzględniając średnią ocen za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego bądź potwierdzone osiągnięcia,

Stypendium przyznaje się raz za dane półrocze.


UCHWAŁA NR XIX/ 96 / 2015 z dnia 30 listopada 2015r.