W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym, bądź wcześniej wyznaczony inny dzień, podany do wiadomości mieszkańców przez firmę obsługującą Gminę Sośnie w zakresie odbioru odpadów.


INFORMACJA

Informuje się mieszkańców Gminy Sośnie, że w dniu wywozu odpadów komunalnych należy wystawić przed posesję pojemnik lub worek ze zgromadzonymi odpadami zmieszanymi oraz wysegregowanymi do godz. 7.00 rano.


W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996, Nr 132 poz. 622, j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) od dnia 1 lipca 2013 r. wprowadzono nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Nowe regulacje prawne wprowadziły radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Link do nowego systemu gospodarki odpadami:http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/7757770d9c6bdf9ef5a95e544677f978.pdf

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961320622

Link do tekstu ujednoliconegohttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001399

W Gminie Sośnie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zgodnie z powyższą ustawą  obowiązuje od 1 lipca 2013 r. O tego dnia właściciele nieruchomości obowiązani są wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za odbiór odpadów komunalnych przez firmę, która posiada podpisaną umowę z Gminą na zadanie w tym zakresie.

Z dniem 1 lipca 2013 roku za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów mieszkańcy płacą w określonych terminach, w formie opłaty wnoszonej na rzecz Gminy, której stawkę zatwierdzono w odrębnej uchwale Rady Gminy Sośnie.

Rada Gminy na mocy odrębnych uchwał ustaliła wybór metody, stawkę opłaty oraz tryb i częstotliwość jej uiszczenia, a także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty ustalonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku odpady z wszystkich nieruchomości niezamieszkałych tj. biura, firmy, instytucje, placówki handlowe, oświatowe, edukacyjne, noclegowe, ośrodki zdrowia, apteki, cmentarz i in., są odbierane przez Gminę Sośnie, za pośrednictwem firmy, która posiada podpisaną umowę z Gminą na zadanie w tym zakresie. Za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów właściciele nieruchomości niezamieszkałych jak i mieszanych płacą w określonych terminach, w formie opłaty wnoszonej na rzecz gminy, której stawkę zatwierdzono w odrębnej uchwale Rady Gminy Sośnie.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana na podstawie iloczynu liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za ten pojemnik ustalonej przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jak i niezamieszkałej jest obowiązany złożyć w Gminie (na odpowiednim rodzaju formularzu) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i  wnieść stosowną opłatę. Stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji jak i terminy ich składania zostały określone w uchwałach Rady Gminy Sośnie.