z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie