Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości, do czasu uruchomienia Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim (Region IX zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017), transportowane są do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu IX gospodarki odpadami komunalnymi tj. na :

Zakład Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami "MZO" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121 (Składowisko odpadów, Sortownia odpadów)