Nowa wysokość świadczeń rodzinnych i progów dochodowych na okres zasiłkowy 2016/2017 oraz tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych - opublikowany 21 września 2016 r.

Informujemy, że od 1 listopada 2016 r. zmieni się wysokość zasiłku rodzinnego oraz związanych z nim niektórych dodatków.

Od 1 listopada 2017 r. zmieni się również kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest otrzymanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków.

Wysokość zasiłku rodzinnego i próg dochodowy
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Od 1 listopada 2016 r. zasiłek rodzinny będzie wynosił miesięcznie:
- 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
- 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat.
- 135 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.
Kryterium dochodowe
Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego. Od 1 listopada 2015 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Na obecny okres zasiłkowy 2016/2017 kryterium to nie zostało zmienione.
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Osoba, która ma prawo do zasiłku rodzinnego, m.in. spełnia warunki kryterium dochodowego może ubiegać się o następujące dodatki:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Od 1 listopada 2016 r. wysokość dodatków zostanie podwyższona:
- w przypadku dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 90 zł,
- powyżej 5. roku życia – 110 zł;
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł;
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (lub do kwoty 273 zł, nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
- zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.
Natomiast od 1 listopada 2017 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło:
- kryterium ogólne – 754 zł,
- kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł.
Od 1 listopada 2017 r. zasiłek rodzinny będzie wynosił miesięcznie:
- 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
- 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
- 140 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.

Jednocześnie od 1 listopada 2017 r. kwota dodatku zostanie podwyższona:
- w przypadku dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – do kwoty 100 zł,
- powyżej 5. roku życia – 120 zł;
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł;
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł;
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł na wszystkie dzieci (lub do kwoty 280 zł, nie więcej niż 560 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).
Przypominamy jednocześnie
Jaki jest cel zasiłku? Zasiłek rodzinny oraz dodatki z nim związane mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Dla kogo zasiłek i dodatki? Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków z tego tytułu przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności


Jednolity tekst ustawy oświadczeniach rodzinnych