ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy osobom, które mają tytuł prawny do lokalu.

Prawo do dodatku mają więc:

 • najemcy mieszkań komunalnych,
 • posiadacze mieszkań spółdzielczych lokatorskich lub własnościowych,
 • właściciele lokali lub domów,
 • podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • osoby bez tytułu prawnego, ale oczekujący na lokal zamienny lub socjalny.

Tytuł prawny stanowi również umowa użyczenia lub umowa dożywocia.

Kryterium dochodowe:

Ważnym kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest dochód gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Pułap dochodu uzależniony jest od kwoty najniższej emerytury.

Przeliczając:

 • w gospodarstwie jednoosobowym - 175% dochodu stanowi kwotę 1045,56 zł,
 • w gospodarstwie wieloosobowym - 125% dochodu stanowi kwotę 746,83 zł.

Przy obliczaniu dodatku bierze się pod uwagę dochód brutto po odliczeniu kosztów uzyskania i składek ZUS (emerytalno-rentowo-chorobowych), wypłacony w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kolejną przesłanką uzyskania dodatku jest normatywna powierzchnia użytkowa lokalu lub domu jednorodzinnego, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • dla 1 osoby 35 m2 + 30%, tj. 45,5 m2;
 • dla 2 osób 40 m2 + 30%, tj. 52 m2;
 • dla 3 osób 45 m2 + 30%, tj. 58,5 m2;
 • dla 4 osób 55 m2 + 30%, tj. 71,5 m2;
 • dla 5 osób 65 m2 + 30%, tj. 84,5m2;
 • dla 6 osób 70 m2 + 30%, tj. 91 m2.

Powyższą powierzchnię zwiększa się o 15 m2 w przypadku zamieszkiwania w lokalu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim lub posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, która wymaga dodatkowej powierzchni lokalu.

 • o wymogu zamieszkiwania w odrębnym pokoju przez osobę niepełnosprawną orzekają - według nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych - powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • jedynie osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem wydanym przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, do posiadanych orzeczeń dostarczają zaświadczenie lekarskie o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych w 2004 roku wprowadziła zmianę dotyczącą wywiadów środowiskowych, a mianowicie - obecnie organ może odmówić udzielenia dodatku mieszkaniowego, jeżeli:

 • stwierdzi, że posiadane zasoby majątkowe i własne środki finansowe wskazują na możliwość samodzielnego regulowania opłat związanych z zajmowaniem mieszkania,
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest inna niż wykazana w deklaracji,
 • wywiad przeprowadza pracownik upoważniony przez organ wydający decyzje.

Do wydatków ponoszonych przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu zalicza się:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione w powyższych punktach opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nowelizacja ustawy nie przewiduje zaliczania do wydatków mieszkaniowych opłat:

 • za gaz,
 • za prąd,
 • użytkowanie wieczyste,
 • podatku od nieruchomości,
 • spłaty kredytów.