• Prawo do zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom,
 2. opiekunowi prawnemu,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 4. osobie uczącej się.

Osoba uczącą się, to w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych osoba pełnoletnia uczącą się, nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej, jeśli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  - rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
  - ojciec dziecka jest nieznany,
  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  - sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje on:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat;
 4. a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu osobistego (strona ze zdjęciem, adresem oraz serią i numerem - ksero na 1 kartce oraz dowód osobisty do wglądu)
 • skrócony (lub zupełny) odpis aktu urodzenia dzieci - oryginał,
 • zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni wszystkich członków rodziny, w tym pełnoletnich dzieci do 25 roku życia,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej (czyli dzieci od rocznika 1991, zaświadczenie wystawione we wrześniu),
 • w przypadku osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych za rok 2006 lub nakaz płatniczy za rok 2006,
 • osoby, które mają zasądzone alimenty na rzecz dzieci – wyrok sądu o alimentach, a w sytuacji gdy alimenty nie są otrzymywane w wysokości zasądzonej przez sąd - zaświadczenie komornika o wyegzekwowanych alimentach za rok poprzedni.
 • osoby otrzymujące zaliczkę alimentacyjną – oświadczenie o wysokości wypłaconej zaliczki za poprzedni - załącznik nr 3.

UWAGA Liczony jest dochód uzyskany!

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu osobistego (strona ze zdjęciem, adresem oraz serią i numerem - ksero na 1 kartce oraz dowód osobisty do wglądu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności (ksero i oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające, że nie jest pobierany dodatek pielęgnacyjny.


UWAGA Zasiłki pielęgnacyjne nie są przyznawane na okres zasiłkowy, stąd nie ma konieczności składania nowego wniosku. Konieczność taka występuje jedynie w przypadku wygaśnięcia terminu wypłaty tego świadczenia określonego w decyzji.

Dokumenty, które należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie pracodawcy o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, na jakie dziecko, kiedy urodzone oraz zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Dokumenty, które należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie,
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Dokumenty, które należy dołączyć w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka:

 • kserokopię dowodu osobistego obojga rodziców (strona ze zdjęciem, adresem oraz serią i numerem - ksero na 1 kartce oraz dowód osobisty do wglądu)
 • skrócony (lub zupełny) odpis aktu urodzenia dzieci - oryginał,
 • oświadczenie
Katalog dochodu utraconego i uzyskanego

Dochód utracony to:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa,
 • nie otrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, wyrejestrowane pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochód uzyskany to:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa,
 • uzyskanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.