ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna może objąć:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2017 roku

Lp.

Lokalizacja

 Godziny dyżurów

 Udzielający porad

 1

 Ostrów Wielkopolski

 Aleja Słowackiego 1C
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

- tel. 062 735 51 52

 Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00

 radca prawny

 2

 Odolanów

 Rynek 11
(Urząd Gminy i Miasta)

 - tel. 062 733 15 81

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00

 

 

 adwokat

 3

 Nowe Skalmierzyce

ul. Ostrowska 8
(Urząd Gminy i Miasta)

- tel. 062 762 97 15

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 7:30 – 10:00

Środa: 7:30 – 11:30

Czwartek: 10:00 – 15:30

Piątek: 11:30 – 15:30 

 adwokat/radca prawny

 Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową 

 4

 Raszków – Przybysławice 42
 (Miejsko–Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej)

- tel. 062 734 35 97

Poniedziałek: 08:00 – 15:00

Wtorek: 14:00 – 16:00

Środa: 08:00 – 15:00

Czwartek: 14:00 – 16:00

Piątek: 09:00 – 11:00 

 radca prawny/aplikant radcowski

 5

 Ostrów Wielkopolski

  ul. Asnyka 8
(punkt obsługi klienta CRK)

- tel. 607 516 232

Poniedziałek: 09:00 – 13:00

Wtorek: 09:00 – 13:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00 

 radca prawny

 6

 Przygodzice

 ul. PTR 1 („Chata Regionalna”)

- tel. 062 592 77 22

Poniedziałek: 12:30 – 18:00

Wtorek: 08:00 – 12:00

Środa: 15:30 – 18:00

Czwartek: 07:00 – 11:00

Piątek: 07:00 – 11:00 

 radca prawny